اجتماعی 06 شهریور 1394 - 9 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺭﻭﺩﺳﺮ: ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ 39 ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﯼ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ

شهردار رودسر میزان اعتبار سرمایه گذاری شده برای انجام این طرحها را بیش ۴۹۶۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد


 

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرنگار آفتاب خزر \” ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮﺯﺍﺩﻩ\” ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻣﯿﺪﺍﺷﺖ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮔﻔﺖ : ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﺎﺩ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ، ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﻼﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﺮﺷﻮﺭ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﻠﺺ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﭙﺎﺱ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ .

ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻻﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ . ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺭﻭﺩﺳﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﮐﺮﺩ: ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ .
ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ: ﺭﻭﮐﺶ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﻠﮑﺎﺳﺮﺍ ،ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻓﻠﮑﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺑﮑﻨﺎﺭ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻮﻻﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ 72 ﺗﻦ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺠﺮﺕ ،ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﯿﻮﺿﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﺍﺩﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﯿﻌﺼﺮ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻠﻮﺹ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ،ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺭﺑﯿﻌﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯿﻤﺮﺍﺩﯼ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺻﯿﺪﺭ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻈﺮﺍﻓﮑﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺟﻨﺐ ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭼﺎﻓﺠﯿﺮ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺑﮑﻨﺎﺭ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﺻﻤﺪﯼ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﺑﮑﻨﺎﺭ ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﻮﭼﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺠﺮﺕ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ، ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﮋﺍﺩ ﮐﺮﯾﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ، ﻣﻮﺯﺍﺋﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﺩﻗﺘﯽ ، ﻓﺎﺯ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻣﻄﻬﺮ ﺷﻬﺪﺍ ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻮﺯﺍﺋﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺪﺍ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ،
ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻮﺯﺍﺋﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎﻫﯽ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﻮﺯﺍﺋﯿﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺭﺍﻣﺪﺷﺖ ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺴﮑﺮﻣﺤﻠﻪ ، ﺟﺪﻭﻟﮕﺬﺍﺭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺴﮑﺮﻣﺤﻠﻪ ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﺑﻨﻤﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﺑﻨﻤﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭﻣﯿﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﻊ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎﺭ ، ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﻋﻨﻮﺍن نمود.
قنبرزاده بیان کرد: با حضور استاندار گیلان طرحهای همچون سایت پروازی ، پارک جنگلی ، بلوار آیت الله محمدی گیلانی، پارک اختصاصی بانوان به مساحت ۳ هزار متر افتتاح شد، شهردار رودسر میزان اعتبار سرمایه گذاری شده برای انجام این طرحها را بیش ۴۹۶۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

نویسنده
خبرنگار آفتاب شمال
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *